Wifi gebruikersvoorwaarden

Lotus gebruiksvoorwaarden Wifi 

Gebruiksvoorwaarden WiFi netwerk op het terrein van Lotus op terrein Kuinderloo. Middelburen 9 in Makkinga (hierna: Lotus) 

Lotus biedt bezoekers van haar terrein gratis het gebruik van een WiFi Netwerk aan (hierna: “netwerk”). Aan het gebruik van het netwerk is een aantal gebruiksvoorwaarden gekoppeld. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het netwerk. Door gebruik te maken van het netwerk verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden, welke voorwaarden grenzen stellen aan het gebruik van het netwerk. 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van het netwerk geldt een zogenaamd fair-use policy. Dat betekent dat er geen limiet is gesteld aan de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Echter, in het belang van alle gebruikers mag Lotus maatregelen toepassen om een gelijkmatige verdeling te bewerkstellen. 

De toegang tot de dienst is alleen rechtstreeks via de eigen apparatuur van de gebruiker mogelijk. Men mag dus met een apparaat slechts rechtstreeks van de dienst gebruik maken. Het gebruik van apparatuur waarmee u de dienst kunt verdelen over meerdere apparaten is niet toegestaan. Ook zijn WiFi repeaters en wifiversterkers niet toegestaan. Indien blijkt dat door het gebruik van deze apparatuur ons netwerk wordt verstoord, moeten hierdoor kosten worden gemaakt. Deze kosten hiervoor komen voor rekening van de veroorzaker. 

De gebruiker kan bij de gastendienst een toegangscode verkrijgen en is verantwoordelijk voor het veilige en juiste gebruik hiervan en dient daartoe gepaste maatregelen te nemen. Lotus heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie ten allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen. 

Het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden, raadplegen en/of downloaden. 

Het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken voor het verzenden of doen verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één bepaald e-mail adres of bestemmingen (websites). 

Het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot (andere) netwerken, computers, randapparatuur en/of informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik. De eerste zin geldt niet voor VPN’s of bedrijfsnetwerken. 

Het is niet toegestaan om pogingen te doen om toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of het netwerk via hacking, wachtwoordspeuren en/of andere methodes. 

De gebruiker mag de toegang tot het netwerk niet gebruiken om schade, overbelasting, storingen of uitschakeling van het netwerk, servers of apparatuur van medegebruikers te veroorzaken. 

Het is niet toegestaan het netwerk te gebruiken voor gedragingen die onwettig, bedreigend, beledigend, storend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus of intimiderend zijn of die aansporen tot strafbare feiten. 

Het netwerk dient te allen tijde zodanig te worden gebruikt dat dit gebruik geen tegenstrijdigheid oplevert met de toepasselijke wet- en regelgeving en/of de goede zeden en de openbare orde. 

De gebruiker zal zich onthouden van het openbaar maken of verspreiden van discriminerende of racistische uitingen of kinderpornografie. De gebruiker zal zich tevens onthouden van het maken van inbreuk op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Het verzenden van informatie (inclusief communicatie via e-mail) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Aan de gebruiker wordt geadviseerd om in ieder geval een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd om gebruik te maken van een VPN verbinding indien de gebruiker gevoelige informatie over het internet wil versturen of verbinding wil maken met een bedrijfsnetwerk. 

Aansprakelijkheid 

Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. Lotus is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker ten gevolge van het gebruik van het netwerk, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lotus. Onder schade wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan schade als gevolg van uitval van en/of technische storingen of andere storingen aan het netwerk, bestaande bijvoorbeeld uit verlies van data, derving van inkomsten, vermissing van hardware, software of bestanden. 

Voorbehouden rechten 

In het belang van alle gebruikers behoudt Lotus zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten ‘peer-to-peer’- verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers. Ook overigens geldt dat het netwerk niet altijd ongestoord en ononderbroken gebruikt zal kunnen worden. 

Lotus heeft het recht om het netwerk op ieder moment te deactiveren om onderhoud te verrichten en gelijktijdig gebruik te verdelen. Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan Lotus bekend zijn geworden, onderzocht en naar beste kunnen opgeheven. 

Lotus geeft geen garanties voor de werking van de dienst in combinatie met de apparatuur, laptop, tablet en/of smartphone van de gebruiker. 

Lotus behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor Lotus en/of enige derden voortvloeiende schade. De gebruiker zal Lotus vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Lotus als gevolg hiervan. 

Slotbepalingen 

Op deze gebruiksvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Lotus voor het gebruik van het netwerk is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.