Privacybeleid

Privacyverklaring Naturistenvereniging Lotus

1. Inleiding

Naturistenvereniging Lotus wil te allen tijde zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die Lotus in acht neemt, is Lotus daar ook verantwoordelijk voor. Een ieder wiens gegevens Lotus verwerkt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens door Lotus rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. Lotus is daarom transparant over wat zij met persoonsgegevens doet en neemt verantwoordelijkheid, ook als er fouten worden gemaakt.

Lotus stelt individuen in staat hun gegevens in te zien en te corrigeren. Hun klachten worden serieus genomen en zorgvuldig behandeld. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop Lotus gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt.

2. Contactgegevens inzageverzoeken

U kunt met uw vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij:

Postadres:

Lotus, t.a.v. privacybeheerders
Middelburen 9
8423 VE Makkinga

E-mail: privacy@lotus.frl

Uw bericht wordt altijd gedeeld met het bestuur van Lotus.

3. Doel verwerkingen persoonsgegevens

In deze algemene privacyverklaring wordt op hoofdlijnen weergegeven voor welke doelen uw gegevens worden verwerkt. Lotus spant zich ervoor in een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Lotus verwerkt persoonsgegeven in het kader van:

 • Informeren van belangstellenden,
 • Inschrijven nieuwe leden
 • Ledenadministratie
 • Delen van vreugde en verdriet
 • Analyseren van de ontwikkeling van het ledenbestand door de jaren heen
 • Reserveren van staanplaatsen voor gasten

4. Grondslagen verwerkingen

De grondslagen voor de verwerkingen voor de hierboven beschreven doeleinden zijn divers. Primair ondersteunen de verwerkingen Lotus bij het faciliteren en stimuleren van het naturisme. Verwerkingen kunnen daarbij plaatsvinden op grond van:

 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (lidmaatschap);
 • De door u gegeven toestemming voor de verwerking (belangstellenden, gasten)
 • Het beschermen van uw of andermans vitale gezondheidsbelang;
 • Het nakomen van een op Lotus rustende wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang van Lotus om de gegevens te verwerken (slechts voor zover de verwerking niet plaatsvindt het kader van de uitoefening van de publieke taak van Lotus).

Indien Lotus uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming, dan heeft u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

5. Onderzoek ledenbestand en herkomst gasten

Het komt voor dat Lotus persoonsgegevens verwerkt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. Hierbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de impact van de verwerking voor u als betrokkene en het doel waarvoor Lotus de gegevens verwerkt. Lotus neemt hierbij altijd de wettelijke voorschriften in acht.

Waar het de gegevens betreft van oud-leden anonimiseert Lotus de gegevens bij het beëindigen van het lidmaatschap. De gegevens zijn daarna niet meer tot personen te herleiden.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Binnen de organisatie van Lotus worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de personen voor wie dat noodzakelijk is. Lotus schakelt voor de uitvoering van haar processen diverse partijen in die daarbij ten behoeve van Lotus persoonsgegevens verwerken (bijv. de NFN). Met deze ‘verwerkers’ worden altijd schriftelijke afspraken gemaakt waarmee de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Wanneer Lotus voor die doorgifte aan een ander verantwoordelijk is op grond van de wet, worden maatregelen getroffen waarmee de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

7. Internationale verwerking

Lotus ziet er op toe dat uw persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Lotus alleen worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Hierdoor is de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, altijd van toepassing op de verwerking van uw gegevens door of namens Lotus.

8. Bewaartermijnen

Lotus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen van de verwerking. De exacte bewaartermijnen en de voorwaarden voor verlenging daarvan worden door Lotus vastgesteld voor iedere verwerking. Op uw verzoek deelt Lotus u mee hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden.

9. Uw rechten

U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw rechten contact opnemen met Lotus via privacy@lotus.frl

Uw verzoeken worden binnen een maand na ontvangst beoordeeld en afgehandeld. Als uw verzoek complex is of als u veel verzoeken indient, is deze termijn maximaal drie maanden. Voor behandeling wordt eerst vastgesteld of het verzoek is ingediend door een bevoegd persoon en of het verzoek legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.

U hebt het recht Lotus te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen daarvan en de toepasselijke bewaartermijnen. Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht die weer in te trekken. Om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens verwerkt.

10. Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of u vanwege een andere redenen een klacht hebt over de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u uw klacht indienen bij het meldpunt privacy van Lotus: per email: privacy@lotus.frl

De bepalingen van de statuten en reglementen van Lotus kunnen van toepassing zijn op de behandeling van uw klacht. U wordt hierover geïnformeerd bij de behandeling van uw klacht. Naast het feit dat u bij Lotus terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.