Algemene voorwaarden gasten Lotus

 1. Privacy: De persoonsgegevens van aanwezigen worden uitsluitend gebruikt voor de interne gang van zaken. Gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behoudens aan de NFN. De vereniging conformeert zich aan de AVGwetgeving en beschikt over een privacy reglement.
 2. De doelstelling van de vereniging is naturistiche recreatie. Van de aanwezigen wordt verwacht naturistisch te recreëren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.
 3. Wijziging van de reservering is mogelijk, voor zover daarvoor plaats is. Volledige restitutie is mogelijk tot 6 weken voor de aankomstdatum, 50% tot 2 weken van tevoren, binnen 2 weken 25%.

 4. Voor aankomst moeten alle betalingen voldaan zijn.

 5. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt ingestemd met de Exoneratieverklaring: De ondergetekende(n) doet (doen) hierbij afstand ten behoeve van Lotus van elk aan hem/haar (hen) jegens Lotus toekomend recht op schadevergoeding – onder welke benaming dan ook – ten gevolge van schade welke aan hem/haar (hen) en zijn/haar (hun) minderjarige kinderen tijdens een bezoek aan, namens of door Lotus geëxploiteerde terreinen of aan namens of door haar georganiseerde bijeenkomsten in persoon of in goederen mocht zijn toegebracht. Hij/Zij (Zij) verklaart (verklaren) voorts Lotus te vrijwaren tegen alle aanspraken, welke derden jegens Lotus ter zake van voren omschreven schade mocht doen gelden.

 6. Voorkoming seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten: de ondergetekende(n) onderschrijft (onderschrijven) de volgende definitie van ‘seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten’:
  1. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren
  2. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering van volwassenen naar minderjarigen tot 18 jaar.
 7. Indien een bezoeker, de verplichtingen uit de overeenkomst, de gedragsregels of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft, behoudt het bestuur zich het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder restitutie van de betaling.
 8. Lotus volgt het protocol ongewenst gedrag van de NFN, om een zo veilig mogelijke omgeving te waarborgen. Daarvoor ontvangen wij elke jaar het zogenaamde “Prettig bloot label”. Op de site van de NFN kan het Veiligheidsprotocol en de Gedragscode gelezen worden.
 9. Indien men van mening is dat een maatregel, zoals in het voorgaande lid is verwoord, onterecht is genomen, kan hij of zij binnen 30 dagen schriftelijk een bezwaar indienen bij het bestuur.

Lotus, 3 juli 2023.