Vertrouwenscommissie

Taakomschrijving: Vertrouwenscommissie

De Vertouwenscommissie bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar.

De commissie onderzoekt meldingen van leden over mogelijk grensoverschrijdend gedrag met betrekking tot discriminatie, verbaal- en fysiek geweld, alsmede seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten.

Een melding kan worden gedaan aan elk van de commissieleden.

Het commissielid dat de melding ontvangt treedt op als vertrouwenspersoon voor het slachtoffer en draagt zorg voor het invullen van het meldingsformulier.
De vertrouwenspersoon houdt een logboek bij, waarin melding wordt gemaakt van alle ontwikkelingen.

De coördinator roept op zeer korte termijn de commissie bij elkaar.

Na toestemming van het slachtoffer en/of ouders/verzorgers wijst de coördinator, naast de vertrouwenspersoon een tweede lid uit de commissie aan die het slachtoffer en/of de ouders/verzorgers kunnen bijstaan; hiervan komt een schriftelijk verslag.
Het slachtoffer kan zich daarnaast nog laten bijstaan door een eigen vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van de commissie adviseert naar hulpverlening en politie (aangifte of advies), en kan daar ook om vertrouwelijk advies vragen.

De coördinator adviseert het bestuur over (tijdelijke) schorsing.

De commissieleden en alle andere betrokken hebben geheimhoudingsplicht.

Er wordt zodanig gehandeld, dat de melder of betrokkene het gevoel heeft veilig te zijn.